Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

 

Webinaarit syksyllä 2020

Webinaarisarja työhyvinvoinnin ja dialogisen johtamisen sekä työyhteisöjen toimivuuden parantamiseen erityisesti sote-alalla

SoteDialogit muutoksessa -hanke toteuttaa Kuntekon kanssa yhteistyössä kuuden webinaarin sarjan, jossa teemoina ovat lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla, perehdyttäminen kotihoidossa, itseohjautuvuus kotihoidossa, työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa sekä dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä. Webinaarit tallennetaan, ja ne ovat katsottavissa jälkikäteen.

SoteDialogit muutoksessa - Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus -hankkeessa kehitetään vanhuspalveluissa, lastensuojelussa ja erityisopetuksessa tarvittavaa osaamista ja johtamisosaamista.  Kehittämisen kohteena ovat työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtaminen. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan työpaikkojen kehittämistarpeita ja haetaan niihin ratkaisuja yhteistoiminnallisen, dialogisen ja tutkimusavusteisen kehittämisen avulla.

Hanke on valtakunnallinen. Se toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. Hankkeen toteuttajia ovat Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ja Lapin ammattikorkeakoulut sekä Talentia ry. Yhteistyökumppaneita ovat SuPer ja Kunteko.

 

Webinaari 3: Perehdytyksestä veto- ja pitovoimaa
11.9.2020 klo 9–10

Sosiaalialalla on jo pitkään kärsitty työvoimapulasta.  Etenkin sijaisten saatavuus on Hämeessä ollut haastavaa. Tämän ilmiön seurauksena on Janakkalan kotihoidossa kiinnitetty erityistä huomiota perehdyttämiseen. Perehdytys on parantanut rekrytointia ja lisännyt houkuttelevuutta alalle sekä helpottanut myös vakituisen henkilöstön työntekoa ja lisäännyt työmotivaatiota.  Toisaalta se on toiminut tärkeänä pitovoimatekijänä.

Tätä aihetta käsitellään Seija Strömbergin ja Janakkalan kunnan ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtisen pitämässä Webinaarissa 11.9.2020 klo 9–10.

Seija Strömberg, KM, kehittäjä, työnohjaaja, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

Raila Lahtinen, YTM, Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja, Janakkalan kunta

Ilmoittautuminen päättynyt.

 

 

      

Seija Strömberg                              Raila Lahtinen

Webinaari 4: Itseohjautuvuutta kotihoidossa – Itseohjautuvana tiiminä kehittyminen
24.9.2020 kello 9–10

Itseohjautuvuudesta on puhuttu työelämässä jo jonkin aikaa. Osan mielestä kyseessä on trendi, osan mielestä kyse on työn murroksesta. Itseohjautuvuuden rinnalla puhutaan myös yhteisohjautuvuudesta. Käytetään kumpaa termiä tahansa, on pääviestinä sitoutunut, vastuullinen ja aloitteellinen toiminta sekä toimijuus. Tämän päivän työelämässä on opeteltava tunnistamaan, missä kohdin tukea ja ohjausta tarvitaan sekä missä kohdin ohjausta on suorastaan vaadittava. Oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea ja ohjausta on myös osattava vastaanottaa ja antaa.

Helsingin kaupungin kotihoidossa itseohjautuvaa tiimityötä on kehitetty rinnakkain valmentavan johtamisen kanssa suunnitelmallisesti vuodesta 2016 lähtien. SoteDialogit -hankkeessa tuetaan kotihoidon viiden itseohjautuvan tiimin kasvua ja kehittymistä. Mitä itseohjautuvaksi tiimiksi kasvaminen tarkoittaa ja edellyttää? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita itseohjautuvassa tiimityössä on tähän mennessä tunnistettu? Mitä on opittu?

Tätä aihetta käsitellään Kati Tikkamäen ja Helsingin kaupungin kotihoidon ohjaaja Marja Janhusen luotsaamassa Webinaarissa 24.9.2020 klo 9–10.

Kati Tikkamäki, KT, yliopistotutkija, kehittäjä, työnohjaaja (STOry), kouluttaja, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus.

Ilmoittaudu

 

 

Kati Tikkamäki

Webinaari 5:Työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa 8.10.2020 klo 9-10

Lastensuojelun sijaishuollossa työskentely on emotionaalisesti kuormittavaa ja edellyttää työntekijöiltä vahvaa ammatillista osaamista. Lastensuojelulaitosten toiminnan kehittäminen on ollut julkisessa keskustelussa ja vaikuttanut työn tekemisen reunaehtoihin. Miten hoito- ja kasvatustyön edellytyksiä voidaan tukea työyhteisön toimintaa kehittämällä? Sujuva ja tuloksellinen työ tuottaa hyvinvointia: työn mielekkyys on yhteydessä onnistumisen kokemuksiin työssä. Miten työtä yhdessä tutkimalla ja kehittämällä vahvistamme hyvinvointia?   

Työlähtöisessä työhyvinvoinnin ajattelussa hyvinvointi kytkeytyy yksilöllisesti ja yhteisöllisesti rakennettuun työn kohteeseen sekä käytössä olevien työvälineiden ja työyhteisön toimintatapojen toimivuuteen. Työlähtöisen kehittämisen kohteena on työ toimintana, jota tarkastellaan työn arjessa rakentuvana työntekijöiden ohjaamana prosessina. Työlähtöisen ajattelun ideana on vaikuttaa työssä jo meneillään olevaan kehitykseen työhyvinvointia edistävällä tavalla.  Tavoitteena kehittämisessä on koko työyhteisön osallistumista ja oppimista vahvistavien työskentelytapojen sekä työn kehittämisen käytäntöjen juurtuminen osaksi työyhteisön toimintaa.

Lapin ammattikorkeakoulun kehittäjät ovat toimineet yhteistyössä sijaishuoltoyksiköiden ammattilaisten kanssa. Näissä työyhteisöissä tutkittiin työtä ja sen rakenteita, prosesseja, menetelmiä ja yhteistyökäytäntöjä sekä muuttuvan toimintaympäristön heijastuksia työhön. Webinaarissa esitellään kokemuksia lastensuojelutyön yhteisöllisestä kehittämisestä Lapissa.

Anne Puro, PsM, työ- ja organisaatiopsykologi, lehtori, kehittäjä, Lapin ammattikorkeakoulu.

Teija Kynkäänniemi, VTM, YTM, sosiaalityöntekijä, lehtori, kehittäjä, Lapin ammattikorkeakoulu.

Ilmoittaudu

 

 

 

   

Anne Puro                                     Teija Kynkäänniemi

Webinaari 6: Dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä 29.10.2020 klo 9-10

Miksi hoidamme niin kuin hoidamme? Millä perusteella valitsemme tapamme toimia asiakkaiden ja potilaiden hyväksi? Jos haluamme tarjota asiakkaalle ja potilaalle parhaan mahdollisen hoidon, tulee toimintamme ja päätöstemme pohjautua parhaaseen ajantasaiseen tietoon. Tällöin puhumme näyttöön perustuvasta toiminnasta, jota meiltä edellyttää terveydenhuoltolaki. Valitettavasti tästä huolimatta useissa selvityksissä ja tutkimuksissa on käynyt ilmi, ettei uusinta tutkimusnäyttöä hyödynnetä ja käytännöt eivät ole yhtenäiset. Tämä johtaa siihen, että asiakkaiden saaman hoidon laatu vaihtelee.

Hoitotyön johtajilla ja esimiehillä on tärkeä rooli laadukkaan ja näyttöön perustuvan hoidon mahdollistajina. Johtajan tulee mahdollistaa kehittämistä tukeva toimintakulttuuri, innostaa henkilökuntaa toimimaan näyttöön perustuen sekä edistää kouluttautumista ja osaamisen kehittymistä. Dialogisella johtamisella, jolla tarkoitetaan vuorovaikutteista toiminnan kehittämistä ja parantamista, ja jossa jokaisen osanottajan mielipiteitä kuullaan aidosti ja arvostetaan, voidaan tehokkaasti tukea näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä.

Virpi Maijala, Kaija Loppela ja Jenni Kulmala johdattelevat näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen dialogisen johtamisen ja kehittämisen keinoin Webinaarissa.
 

Virpi Maijala, TtT, hoitotyön lehtori, kehittäjä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala.

Kaija Loppela, KT, fysioterapeutti, yliopettaja (työhyvinvointi), kehittäjä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala.

Jenni Kulmala, TtT, dosentti, yliopettaja (gerontologia), kehittäjä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala.

Ilmoittaudu

 

 

 

    

Virpi Maijala                                  Kaija Loppela

 

Jenni Kulmala

 

Case: Heinolan kaupungin toimintakulttuurin muutos -webinaari
16.9.2020 klo 8.30–9.15

Toimintakulttuurin muutos on pitkän tähtäyksen tavoite, jota kohti edetään pienin askelin usealla eri rintamalla. Muutoksen keskiössä ja onnistumisen välttämättöminä edellytyksinä ovat muutokset johtamis- ja esimiestyössä. Jatkuvat muutokset, tai ainakin jatkuva puhe niistä, osaajapula, tunteiden olemassaolon tunnustaminen ja niiden merkityksen oivaltaminen sekä hierarkioiden merkityksen asteittainen väheneminen ovat esimerkkejä asioista, jotka edellyttävät yhä enemmän valmentavaa johtamista. Muutokset haastavat myös asiantuntijoiden ja koko henkilöstön yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista. 

Webinaarissa vierailee Tuletko kuulluksi -tiimin lisäksi Heinolan kaupungin henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, joka kertoo miten heillä muutosta on viety eteenpäin. 

Ilmoittautuminen päättynyt

 

 

Yhdessä oppiminen ja kehittyminen työyhteisössä -webinaarisarja

Webinaari 1: Oman ja tiimin toiminnan arviointi poikkeustilanteen jälkeen 17.9.2020 klo 9-10

Akuutissa poikkeustilanteessa toimitaan nopeasti niillä taidoilla, osaamisella ja resursseilla, mitä siinä hetkessä on käytössä. Akuutin tilanteen jälkeen on hyvä pysähtyä pohtimaan omaa ja tiimin toimintaa ja miten asiat menivät. Toiminnan arviointi on mahdollisuus oppia. Mitä hyvää poikkeustilanne toi ja mitä siitä kannattaa ottaa myös uusiksi toimintamalleiksi? Webinaarissa käydään läpi työkaluja tilannearviointiin ja uusien käytänteiden luomiseen.

Virpi Ilmakangas on Valmennustrion yritysvalmentaja ja työnohjaaja. Hän on työskennellyt viestinnän, vuorovaikutuksen, laadun ja prosessien sekä työyhteisöjen kehittäjänä yli 20 vuotta.

Ilmoittautuminen päättynyt

Webinaari 2: Sisäisen viestinnän tarkoitus ja välineiden valinta 1.10. klo 9-10

Tiedonkululla on iso vaikutus työyhteisön hyvinvointiin. Tämän webinaarin avulla voit pysähtyä pohtimaan, mitä eri tarkoituksia sisäisellä viestillä on ja millä eri tavoilla viestinnän eri välineitä työyhteisössä hyödynnetään. Ovatko käytössä olevat tavat ja tilaisuudet riittävät vai kaipaavatko ne jotain päivittämistä? Vastuu hyvästä tiedonkulusta on henkilöstöllä, esimiehillä ja ylimmällä johdolla, ja se saadaan sujumaan hyvällä yhteistyöllä. Webinaarissa käsitellään myös keinoja, miten yhteistyötä voidaan vahvistaa ja sen kautta parantaa tiedonkulkua.

Merja Takamäki on Valmennustrion yritysvalmentaja, joka on työskennellyt business controllerina ja liiketoiminnan kehittäjänä 15 vuotta. Nykyisin hän valmentaa itsensä johtamista ja vuorovaikutustaitoja. Hänen pääosaamisalueensa ovat työyhteisötaidot.
Ilmoittaudu

Webinaari 3: Ratkaisujen löytäminen ja yhdessä kehittäminen 14.10. klo 9-10

Ratkaisujen etsimistä ja kehittämistä ei kannata jättää vain esimiehen tai johdon tehtäväksi. Yhdessä ratkaistut ongelmat palvelevat oppivan työyhteisön kehittymistä ja myönteistä tunneilmastoa. Webinaarissa kerrotaan vinkkejä ja pohditaan ratkaisuja siihen, miten löydetään kaikkien kyky ja motivaatio kehittää omaa työtään.  Miten voi löytää uudenlaisia tekemisen tapoja ja ratkaisuja?

 Merja Takamäki on Valmennustrion yritysvalmentaja, joka on työskennellyt business controllerina ja liiketoiminnan kehittäjänä 15 vuotta. Nykyisin hän valmentaa itsensä johtamista ja vuorovaikutustaitoja. Hänen pääosaamisalueensa ovat työyhteisötaidot.

Ilmoittaudu