Sparrauksen asiantuntijat (kehittäjäpooli)

Tapio Varis
tapio.varis@consultingpartners.fi
040 580 5444
LinkedIn
 
Consulting Partners Network/Incity Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Kokemus ulkoisena asiantuntijan toimimisesta 20 vuotta osaamisalueina:


  • Organisaation, henkilöstön ja verkoston kehittämistarpeiden tunnistaminen, niiden osallistava ratkaiseminen ja toiminnan yhteiskehittäminen edellisen pohjalta
  • Toimintaa ja toimintakulttuuria uudistavan työpajatyöskentelyn ohjaaminen liittyen mm. strategian laadintaan ja toimintaan vientiin, arvotyöskentelyyn sekä yhteistyön kehittämiseen
  • Asiakaslähtöisyyden kehittäminen ja asiakaskohtaamisten jatkuva parantaminen verkostoituneessa toimintamallissa
  • Toimintamallien kehittäminen esimiestyöhön, vuorovaikutukseen ja toiminnan organisointiin
  • Tutkintoon johtavien ja organisaatiotarpeisiin vastaavien valmennusohjelmien suunnittelu, ohjaus, arviointi ja valmentajana toimiminen
  • Kehittämisprojektien suunnittelu, ohjaus, toteuttaminen ja arviointi


Koulutus; Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen (PD) ja taloustieteen maisteri (TTM) Tampereen yliopisto sekä NLP Practitioner ja Liikkeenjohdon konsultti (LJK).
Olen valmentanut johtamisen erikoisammattitutkinnoissa (JET) 20 vuotta ja samalla oppinut itsekin paljon toiminnan kehittämisestä sekä ihmisten kyvystä kehittyä ja oppia jatkuvasti uutta.

 

Kokemus kunta-alalta

Kunta-alan kokemus Tykes ja Tekes rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttamisesta 2005–2016;


  • Naantalin kaupungin muutosvalmennusprojekti 2008–2010. Muutosvalmennusprojekti toteutettiin laajasti henkilöstöä osallistavana tutkimusavusteisena kehittämisprojektina, jossa rakennettiin yhteiset toimintamallit onnistuneen kuntaliitoksen tueksi. Kehittämisprojekti sai Työmarkkinakeskusjärjestöjen ”Tuottavuuden pyöreän pöydän” kunniamaininnan tehdystä tuottavuusyhteistyöstä.
  • Vantaan kaupunki; Julkisen sektorin asiakaslähtöisen liiketoimintamallin kehittäminen 2014–2016.
  • Voimatori – yhtiöt ”Kuntien energia-alan tytäryhteisöjen yhteisten toimintamallien kehittäminen ja jakaminen” 2005–2008.

Kunteko Kehittämisohjelman sparraavana asiantuntijana toimiminen 2015–2017 ja siinä mm. ”Osaamisen ennakointi toimintatapojen muutoksessa” – kehittämisverkoston ohjaaminen.
JET – valmennusohjelmien suunnittelu, ohjaus, valmentaminen ja arviointi kuntaorganisaatioille vuodesta 2000 - ja edelleen osallistuvina organisaatioina mm. Naantali, Raisio, Helsinki, Vantaa, Savonlinna ja Kouvola.

 

Osaamisalueet
Osallistava kehittäminen ja johtaminen, kokeiluihin ohjaaminen, arvotyöskentely, Arvomatka, strategiasta toimintaan, strategisuuden vahvistaminen, henkilöstötuottavuuden kehittäminen, osaamisen ennakointi, kehittämistyön ohjaaminen, dialogi, toimintamallien kehittäminen, kehittämisverkosto, verkostoituminen, asiakaslähtöisyyden kehittäminen, asiakaskokemus, itseohjautuvuus, itseorganisoituvat tiimit, elinvoimaisuus.

Consulting Partners Network/Incity Oy
http://www.consultingpartners.fi/
Sulje
 
Sirkka-Helena Auvinen
sirkka-helena.auvinen@dazzle.fi
050 381 8650
LinkedIn
 
Dazzle Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Minulla on yli 18 vuoden kokemus organisaation kehittämisestä, johtoryhmien, esimiesten ja asiantuntijoiden valmentamisesta, fasilitoinnista ja coachauksesta. Henkilökohtaisina kiinnostuksen alueina erityisesti kokonaisvaltaiset yksilöiden ja organisaatioiden kehitysprojektit ja hankkeet, joissa voin hyödyntää osaamistani positiivisessa psykologiassa ja vahvuuspohjaisessa kehittämisessä. Toimin laaja-alaisesti sekä yksityisellä, että julkisella sektorilla.

Koulutus:
Sertifioitu Business Coach, Master, PCC. Business Coaching Center, Helsinki
Kasvatustieteen maisteri, Counseling and Development, George Mason University, USA
Humaanisten tieteiden kandidaatti, Sociology and Behavioral Science, University of Maryland, USA
 

Kokemus kunta-alalta

Olen toiminut muun muassa seuraavissa kunta-alan kehittämisprojekteissa:
- Sitran LATU-hankkeessa osallistettiin viiden kunnan henkilöstö pohtimaan, miten työelämän laatua parantamalla voidaan lisätä tuottavuutta. Mukana Hollola, Lieksa, Masku, Punkalaidun ja Siikajoki. Kokemusten pohjalta toimintamalli kuvattiin sivustolle: www.lupatehdatoisin.fi
- Hattulan henkilöstölähtöisen kehittämisen ohjelma NASTAkunta.
- Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousosaston uudelleenorganisoinnin tuki dialogialusta-menetelmän avulla.
- Henkilöstökäytäntöjen juurruttaminen Haminan kaupungin esimiehille ja koko henkilöstölle pelillisin menetelmin.
- HSL - Helsingin seudun liikenteen kuntayhtymän asiakas- ja henkilöstölähtöinen strategian luominen ja käytäntöön vienti.
-Vantaan kaupungin muutostuki-ohjelman suunnittelu ja tarvittaessa muutostyöpajojen vetäminen.

Osaamisalueet
• organisaation kehittäminen
• toimintakulttuurin kehittäminen
• asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen
• henkilöstölähtöinen tuloksellisuuden kehittäminen
• muutosjohtaminen
• muutoskyvykkyyden kehittäminen
• johtoryhmien kehittäminen
• johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
• tiimityön kehittäminen
• työyhteisötaitojen kehittäminen
• erilaisuusosaamisen hyödyntäminen työyhteisöjen voimavarana (sertifioitu MBTI-valmentaja)
• työhyvinvointi
• yksilö- ja ryhmäcoaching
• virtuaali- ja etätyön johtamisen kehittäminen
 

Sulje
 
Leena Nousiainen
leena.nousiainen@rondotraining.fi
044 291 3621
LinkedIn
 
Dazzle Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Olen toiminut yli 10 vuotta asiantuntijana erilaisissa työyhteisön kehittämisprosesseissa pääasiallisesti julkishallinnossa: sivistystoimiala: koulutus ja varhaiskasvatus sekä perusturva: vanhushuolto, koti- ja asumispalvelusektorilla. Peruskoulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri. Minulla on yli 30 vuoden kokemus koulumaailmasta opettajana sekä hallinnon tehtävistä (Helsingin opetusviraston opetuskonsulttina ja opetus- ja kulttuuriministeriössä kehittämispäällikkönä).

Työnohjaajana olen täydentänyt osaamistani ja ymmärrystäni opiskelemalla psykodraamaohjaajaksi (CP). Koulutus vahvistaa osaamistani ryhmädynamiikassa sekä organisaatioon ja muutokseen liittyvissä kysymyksissä.

Kokemus kunta-alalta

Olen ollut kuntien, seutukuntien sekä yksittäisten työyhteisöjen yhteistyökumppanina opetussuunnitelma- sekä varhaiskasvatussuunnitelmaprosessien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (mm. Turku, Kerava, Järvenpää, Päijät-Häme, Vaasa, Kuopio, Forssan seutu, etelä-Satakunta). Prosessien keskeisin tavoite oli vahvistaa koko henkilöstön osaamista opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sekä aikaansaada oppimista ja kasvua tukevia toimintamalleja uuden opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla koko koulu- ja päiväkotiyhteisöissä. Olen toiminut myös muutosvalmentajana kunnissa tapahtuneissa rakenneuudistuksissa, kuten päiväkotien ja koulujen yhdistymis- ja/tai lakkauttamisprosesseissa.

Lisäksi olen ollut toteuttamassa valtionhallinnon ja erilaisten järjestöjen pitkäkestoisia kehittämishankkeita, esim. Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU)-hanke, jonka tavoitteena on kehittää kuntien työelämää ja tuottavuutta kaikkien henkilöstöryhmien yhteistyöllä. Työelämä ja johtaminen paranevat, työn tuottavuus lisääntyy ja henkilöstökuluihin saadaan säästöjä (www.lupatehdatoisin.fi). Vanhushuollon, koti- ja asumispalveluiden toimialoilla keskeisinä kehittämiskohteina ovat olleet työprossien avaaminen, kehittäminen sekä työssä jaksaminen.

Työnohjaajana olen mukana työyhteisöjen haastavien tilanteiden selvittelyissä ja ratkaisukeskeisten toimintamallien rakentamisessa.

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden -verkoston pilottiohjelmassa oli mukana kolme kuntaa (Kajaani, Petäjävesi ja Savonlinna) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Pilottiohjelman tavoitteena oli antaa työkaluja henkilöstölähtöisen kehittämisen tueksi sekä tukea kuntien valitsemaa kehittämiskohteen toteuttamista.

Osaamisalueet
• työhyvinvointi
• prosessien kehittäminen ja johtaminen
• toimintakulttuurin kehittäminen
• strategiasta käytäntöön
• henkilöstölähtöinen tuloksellisuuden kehittäminen
• muutosprosessien ymmärtäminen ja johtaminen
• työyhteisödynamiikka ilmiönä - sen tunnistaminen ja kehittäminen
• erilaisuusosaaminen työyhteisössä (sertifioitu PEILI-valmentaja) ja sen hyödyntäminen voimavarana
• työyhteisöjen haastavat tilanteet
• dialogisuus arjen työkaluksi työyhteisöissä

Sulje
 
Heli Vähätiitto
heli.vahatiitto@dazzle.fi
050 341 2901
LinkedIn
 
Dazzle Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Yli 20 vuoden kokemus uudistumisen ja muutoksen aikaansaamisesta, organisaation kehittämisestä, johtoryhmien, esimiesten ja asiantuntijoiden valmentamisesta, fasilitoinnista, coachauksesta sekä IT-organisaation henkilöstöjohtamisesta. Työskennellyt kumppanina sekä yksityisen että julkisen puolen organisaatioiden uudistumisen projekteissa.

Pohjakoulutukselta KTM sekä sertifioitu valmentaja, sertifioitu organisaation kehittämiskonsultti ja sertifioitu business coach.

Kokemus kunta-alalta

Esimerkkejä kunta-alan projekteista:
- Uudistumisen ja muutoskyvykkyyden kehittämisen projekti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon palveluissa
- Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden verkoston pilottiohjelma (Kuntekon ohjelma), jossa osallistujat saivat työkaluja ja sparrausta henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen kokeilemiseen heille ajankohtaisessa asiassa.
- HSL:n strategiaprosessi sekä strategian toiminnallistamisen tukeminen
- Haminan kaupungille räätälöidyn henkilöstöjohtamisen dialogipelin tuottaminen
- Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen projekti NASTAHattula
- www.lupatehdatoisin.fi sivuston sisällön tuottamista LATU (työelämän laadulla tuottavuutta) -hankkeen oppien ja kokemusten perusteella - sivustolla on kuvattu henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen toimintatapa, sen käynnistäminen sekä hyödyllisiä työkaluja
- LATU (työelämän laadulla tuottavuutta) -hanke, jossa osallistettiin 5 kunnan työntekijät kehittämään omaa työtään

Osaamisalueet
• strategiatyö
• strategian toiminnallistaminen
• henkilöstölähtöinen tuloksellisuuden kehittäminen
• työkulttuurin uudistaminen
• muutosjohtaminen
• muutoskyvykkyyden kehittäminen
• johtamisen kehittäminen
• johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
• työhyvinvointi
• itsensä johtaminen
• asiakaskokemuksen kehittäminen
• yksilö- ja ryhmäcoaching
• virtuaali- ja etätyön johtamisen kehittäminen
• organisaatioiden rakennemuutokset
 

Sulje
 
Mari Louhi-Norppa
mari@easeltraining.fi
040 827 3452
LinkedIn
 
EASEL Training Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Minulla on yhteensä yli 20 vuoden kokemus eri rooleissani sekä vaativan vuorovaikutustyön tekijänä että toisten ammattilaisten sparraajana ja toimintakulttuurin kehittämisen fasilitoijana monenlaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä päiväkodeista EU-komission esimiehiin. Olen Kuntekossa sparraajana nyt toista kautta. Olen myös mukana Työturvallisuuskeskuksen uudessa prosessikonsultointia tarjoavassa Yhdessä Kehittäminen Työpaikalla (YKT) - valmentajaverkostossa ja psykoterapeuttina Shortum Oy:ssä.

Koulutukseltani olen FM, AmO, ryhmätyönohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (STOry), psykoterapeutti ja EASEL Trainer.

Kokemus kunta-alalta

Olen sparrannut kunta-alalla mm. Vihdissä, Valkeakoskella, Varkaudessa, Lopella, Lemillä, Porvoossa, Helsingissä, Lahdessa ja Lappeenrannassa, sekä Uudenmaan maakuntauudistuksessa ja Kuumakunnissa. Teemat ovat liittyneet esim. uuden VASU:n ja OPSin jalkauttamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen, (yhdistyvien) työyhteisöjen yhteisen näkemyksen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistamiseen (kouluja, päiväkoteja, LAPE, SOTE), prosessien yhtenäistämiseen ja sujuvoittamiseen, työilmapiirin parantamiseen ja pelisääntöjen rakentamiseen, työkykyjohtamiseen, muutosjaksamiseen ja sitä tukevan vuorovaikutuskulttuurin vahvistamiseen.

Osaamisalueet
Toimintakulttuurin kehittäminen, kehittämisinnon ja muutosjaksamisen vahvistaminen, stressin säätely ja työhyvinvointia turvaavan vuorovaikutuskulttuurin rakentaminen, prosessien sujuvoittaminen ja yhteistyön vahvistaminen, ihmissuhdetyön ammattilaisten omat tunnetaidot ja työssä jaksaminen, lasten ja nuorten tunne- ja käytöshäiriöiden hoidollispedagoginen kohtaaminen ja kasvattajien tuki, psykologisen turvallisuudentunteen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, työyhteisöjen ristiriitojen ratkominen yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa.
 

Sulje
 
Pirjo Haukkapää-Haara
pirjo.haukkapaa-haara@fcg.fi
044 721 0014
LinkedIn
 
FCG Konsultointi Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Pirjolla on pitkä ja monipuolinen kokemus johtamisesta, konsultoinnista ja valmennuksesta. Konsultointi-, kehittämis- ja valmennushankkeet ovat liittyneet muun muassa palvelujen, organisaatio- ja hallintorakenteiden ja prosessien uudistamiseen, organisaatioiden johtamiseen ja yhteistyön toimivuuden lisäämiseen mm. työnjako- ja pelisääntökysymyksiä pohtimalla. Pirjolla on vahva valmennuksellinen ote kohdeorganisaatioiden muutostyön tukemiseen. Koulutukseltaan Pirjo on terveystieteiden maisteri ja on täydentänyt osaamistaan mm. sertifioitumalla valmentajaksi (Certified Business Coach) sekä projektinhallinnan osaajaksi (IPMA-C).

Kokemus kunta-alalta

Olen työskennellyt lähes koko työurani kunta-alan ja sen kehittämisen parissa. Esimiehenä ja johtajana toimiminen on antanut minulle käytännön kokemusta, joka on toiminut hyvänä pohjana konsultointityölle. Lähes kaikki konsultointi-, kehittämis- ja valmennushankkeeni ovat toteutuneet kuntaorganisaatiossa ja ne ovat liittyneet mm. prosessien kehittämiseen, palvelu- ja organisaatiorakenteiden tarkasteluun, työkäytäntöjen ja toimintatapojen uudistamiseen sekä johtamisen kehittämiseen. Viime aikoina hankkeissa on noussut vahvasti esiin myös kuntien hyvinvointijohtaminen ja sen kehittäminen.

Osaamisalueet
Prosessien kehittäminen,
Palveluprosessien asiakaslähtöinen uudistaminen,
Muutostyön tuki,
Organisaatio-, hallinto- ja palvelurakenteiden uudistaminen,
Työ- ja toimintakulttuurien uudistaminen,
Yhteistyön toimivuus,
Johdon, esimiesten ja työyhteisöjen valmennus sekä
Hyvinvoinnin johtaminen

Sulje
 
Sirpa Korhonen
Sirpa.Korhonen@fcg.fi
050 366 7771
LinkedIn
 
FCG Konsultointi Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Olen toiminut 18 vuotta monipuolisissa johdon konsultoinnin toimeksiannoissa. Erityisosaamisalueitani ovat strategiat ja ohjelmat, uuden kunnan rooli hyvinvoinnin edistämisessä, palvelujen kehittäminen, prosessien parantaminen, tuottavuuden parantaminen sekä julkiset hankinnat.

Filosofian maisteri, Kuopion yliopisto
Lisäksi olen täydennyskouluttanut itseäni työ- ja organisaatiopsykologiassa
 

Kokemus kunta-alalta

Kokemukseni kunta-alan kehittämisestä on monipuolinen. Tuon kuntatyöpaikoille tukea ja sparrausta ja toteutan kehittämis- ja muutostyötä tiiviissä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa. Toimeksiannot ovat olleet useimmiten yksittäisille kunnille tai kuntayhtymille, mutta olen koonnut, vetänyt ja hallinnoinut myös laajempia verkostoja, joissa on kehitetty uutta tietoa kuntakentän tarpeisiin.

Osaamisalueet
Strategiat, Strategiset ohjelmat, Palvelujen kehittäminen,
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Prosessien kehittäminen,
Tuottavuuden parantaminen ja Julkiset hankinnat

Sulje
 
Maarika Maury
maarika@kissconsulting.fi
050 590 0412
LinkedIn
 
Kissconsulting Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Maarika Maury (KTM) on erittäin kokenut, asiantunteva, innostava ja käytännönläheinen strategiaosaaja, fasilitoija ja muutosvalmentaja. Hänellä on monipuolinen asiantuntemus ja vankka työkalupakki valmennusvälineitä. Maarika on toiminut valmennusyritys Kissconsulting Oy:n toimitusjohtajana ja päävalmentajana 28 vuoden ajan ja valmentanut erilaisia muutosprojekteja jokaisella organisaationtasolla. Maarikalla on erityisosaamista kaupunki- ja kuntapuolen strategioissa ja hän on valmentanut niin luottamushenkilöitä, johtoa kuin työntekijöitä kunnissa ja tuntee hyvin kuntalain ja kuntien käytännöt. Maarikan toimintatapa on erittäin asiakaslähtöinen, hän haluaa ymmärtää asiakkaan haasteet ja toimintatavan ja pystyy muokkaamaan toimintaa niin asiakkaan kuin osallistujienkin lähtökotien mukaan. Valmentaa käytännönläheisellä tavalla varmistaen todelliset muutokset ja seuraa muutosta myös valmennuspolun aikana.

Maarika tekee väitöskirjaa Vaasan yliopistoon aiheena onnistuneet strategiat ja muutokset, erityisotoksena kunta- ja kaupunkistrategiat. Maury on julkaissut myös kollegoiden kanssa Kunnat kuntoon (2017) kirjan. Tuonut uusia tuulia kuntakenttään teemoina kirkkaat ja ymmärrettävät strategiat ja niiden tehokas läpivienti ja läpivientiä tukeva johtaminen, ideakulttuuri, asiakaslähtöisyys, toiminnan tehostus, viestintä, sosiaalinen media tms.

Kokemus kunta-alalta

Maarika on toteuttanut monia onnistuneita kunta-alan kehittämis- ja muutosprosessia. Aiheina on ollut mm. strategiatyö, strategiakirkastukset, jalkautus organisaatioon, sekä strategian toimivuuden tutkiminen, erilaiset muutosprosessit, ideakulttuuri, brandityö, brandikartoitukset, palvelu ja toiminnan prosessien tehostuksen projektit, palvelutuotteistus, matkailustrategiat, yrittäjien palvelu, sosiaalinen media ja viestintä. Asiakkaina mm Kuntaliitto, Asikkala, Alavus, Enonkoski, Enontekiö, Espoo, Haapavesi, Helsinki, Heinolan, Hyrynsalmi, Imatran kaupunki, Janakkala, Kaarina, Karkkila, Kauhajoki, Kauniainen, Kemi, Kittilä, Kotka, Lemi, Lempäälä, Leppävirta, Lohja, Loviisa, Muhos, Muonio, Nokia, Närpiö, Orimattila, Parkano, Pihtipudas, Pori, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Raisio, Rusko, Savitaipale, Sotkamo, Suonenjoki, Sysmä, Tammela, Tuusula, Tuusniemi, Vaasa, Valkeakoski, Vihti kunta, Viitasaari ja Ylöjärvi.

Osaamisalueet
• Strategia, arvokirkastukset ja jalkautusprosessit
• Muutosvalmennukset ja projektijohtaminen
• Johtamistaitojen ja esimiestyön valmentaminen
• Ideakulttuurin luominen, kokeilukulttuuri
• Tuottavuus, tehostus, lean, prosessipajat
• Asiakaspalvelu, palveluprosessit, tuotteistus, palvelumuotoilu
• Kunnan myynnillinen osaaminen (mm. yrittäjien saamiseksi kuntaan)
• Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot
• Työyhteisötaidot
• Projektijohtaminen, projektimallit, projektisalkut ja prosessin kehittäminen
• Itsensä johtaminen, ajanhallinta, työhyvinvointi
• Pelolla johtamisen kitkeminen ja innostuksen vahvistus
• Matkailun kehittäminen
• Koulu ja opetus kehittäminen
• Digiloikat ja digitaalisuuden kehittäminen
• Viestintä- ja brandiosaaminen osaaminen, sosiaalinen media

Kissconsulting Oy
http://kissconsulting.fi/
Sulje
 
Tom Hagelberg
tom.hagelberg@tamora.fi
050 331 5755
LinkedIn
 
Tamora Muutosmuotoilu Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Tom Hagelberg on Suomen ensimmäisiä palvelumuotoilijoita ja muutosmuotoilijoita. Hän muotoilee vuorovaikutuksen kenttiä. Sosiaalisia, digitaalisia ja fyysisiä. Viimeiset kolme vuotta Tomppa on toiminut eri kuntaorganisaatioiden sparraajana, kiihdyttäjänä ja muotoilijana yhdessä asiakkaan johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa. Osaamisena on niin strategian kehittäminen ja kirkastaminen, kuin henkilöstön, asiakkaiden ja kuntalaisten osallistaminen yhteiskehittämiseen ja asioiden aikaan saamiseen. Siitä onkin kyse - saada aikaan.

Kokemus kunta-alalta

Hagelbergillä on kunta-alalta jo yli kolmen vuoden tausta. Asiakkaina on ollut niin isoja kaupunkeja kuin pienempiä kuntia ja kuntaorganisaatioita. SoTe- ja maakuntauudistus pistää lämpimästi painetta ja niissä pitää nähdä mahdollisuuksia. Kunnan roolin ja suunnan ottaminen, konkreettisten tekojen tekeminen yhdessä sovitusti on kokemus, josta Tompalla on eniten kokemusta. Saada kaikki tekemään parasta kuntalais- ja asiakaskokemusta. Siitä lopulta kaikki on kiinni.

Osaamisalueet
Strategian muotoilu, yhteiskehittäminen ja Co-Creation, palvelumuotoilu, muutosmuotoilu, näkyväksi tekeminen kuvan, videon ja äänen keinoin, elämysten muotoilu, kuntamarkkinointi, johdon sparraus, työinnostuksen muotoilu, hallitusohjelman mukainen kokeilukulttuuri ja ketterät kokeilut

Tamora Muutosmuotoilu Oy
https://tamoramuutosmuotoilu.fi
Sulje
 
Kirsi Parviainen
kirsi.parviainen@tamora.fi
050 534 7983
LinkedIn
 
Tamora Muutosmuotoilu Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Olen toiminut konsulttina julkisen sektorin ja yritysten kehittämisen parissa vuodesta 2001. Viimeiset 10 vuotta asiakaskuntani on painottunut nimenomaan julkisen sektorin toimijoihin, kuntiin ja valtionhallinnon organisaatioihin. DI-koulutus antaa hyvän pohjan kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä toimintamallien ja prosessien käytännönläheiseen kehittämiseen. Miten organisaatiolähtöinen ajattelu- ja toimintamalli käännetään aidosti asiakaslähtöiseksi? Miten kehittämiseen tuodaan ketterän kokeilukulttuurin ote? Miten henkilöstö otetaan aktiiviseksi toimijaksi oman työnsä kehittämiseen? Miten asiakkaat kutsutaan mukaan yhteiselle vuorovaikutuksen kentälle kehittämään ja tuottamaan palveluita? Miten organisaation resurssit suunnataan parhaan mahdollisen asiakashyödyn näkökulmasta? Mitä mahdollisuuksia Uusi Kunta meille avaa ja miten me ne hyödynnämme? Miten johtamisen ja osaamisen on uudistuttava Uutta Kuntaa ajatellen? Näihin kysymyksiin etsin sparrauksessa vastauksia yhteisellä vuorovaikutuksen kentällä kuntaorganisaatioiden kanssa.

Kokemus kunta-alalta

Olen ollut konsulttina aktiivisesti mukana kuntaorganisaatioiden kehittämisessä viimeiset 10 vuotta. Kehittämisen kohteena on ollut mm. johtamisosaamisen uudistaminen sekä erilaiset muutosprosessit organisaatioissa sekä johdon että koko työyhteisöjen kanssa (toimintojen yhdistämiset, uusien toimintojen käynnistämiset, organisaatiouudistukset, siirtyminen prosessiorganisaatioon jne.). Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentaminen tavalla tai toisella on kulkenut punaisena lankana lähes kaikissa asiakasprojekteissani.

Osaamisalueet
Asiakaslähtöiset palvelut ja toimintamallit, prosessien kehittäminen, lean-ajattelu, kokeilut, kokeilukulttuuri, ketterä kehittäminen, työyhteisön kehittämisosaaminen, johtaminen ja esimiestyö, strategian toimeenpanokokeilut

Tamora Muutosmuotoilu Oy
https://tamoramuutosmuotoilu.fi
Sulje
 
Ville Mäkelä
ville.makela@tamora.fi
044 373 3638
LinkedIn
 
Tamora Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Seitsemän vuoden ajan laajasti eri puolilla Suomea kuntaorganisaatioissa rakentamassa innostavaa, aikaansaavaa, kokeilevaa, innovaatioita tukevaa, ajasta ja paikasta riippumatonta uuden ajan työkulttuuria. Merkityksellistä työtä ja asiakaskokemuksen vahvistamista.

Kauppatieteiden maisteri pääaineena johtaminen sekä taloushallinnon tradenomi. Näyttötutkintomestari. Tamora Oy:n konsultti, partneri ja hallituksen jäsen.

Kokemus kunta-alalta

Kokemusta laajasti eri puolilta Suomea erikokoisista kuntaorganisaatioista noin seitsemän vuoden ajalta. Kehittäjäyhteisöjen rakentamista, innovatiivista ja kokeilevaa toimintakulttuuria, uutta työtä tukevaa johtamista, alueiden, yksilöiden ja ympäristöjen hyvinvoinnin ja menestyksen mahdollistamista.

Osaamisalueet
Toimintakulttuurin kehittäminen
Kokeilukulttuuri
Kehittäjäyhteisön rakentaminen
Uudet työnteon tavat
Kehittäminen
Toimintamallien ja prosessien kehittäminen & muotoilu

Sulje
 
Jaana Utti
jaana.utti@tamora.fi
040 057 4451
LinkedIn
 
Tamora Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Olen toiminut johtajana ja kehittäjänä suurissa toimialan murroksissa olevissa asiantuntijaorganisaatioissa. Minulla on myös vahva kokemus palvelurakenteiden uudistamisesta ja julkisen sektorin kehittämisestä. Vuodesta 2010 olen elänyt työelämän unelmaani todeksi Tamorassa hyvinvointiyhteiskunnan pelastustehtävissä. Asun ja teen työtä monipaikkaisesti kaikkialla Suomessa. Olen kaksi kertaa insinöörikoulutettu (ICT ja tuotantotalous), MBA ja coach. Kovin hyvä coach en ole, koska ärsyttävästi en malta olla neuvomatta.

Kokemus kunta-alalta

2000-luvun aloitin kaupungin kehitysjohtajana ja henkilöstöjohtajana Imatralla. Olen ollut reippaasti mukana maakunnallisessa kehittämisessä kaikilla toimialoilla. Asiakaslähtöinen kehittäminen, työinnostuksen johtaminen ja olemassa olevien resurssien suuntaaminen mahdollisimman tehokkaasti on toiminnassani keskeistä. Tamorassa olen saanut työskennellä kaikkialla Suomessa erilaisten kuntien ja alueiden kanssa. Tykkään rakentaa elinvoimaa ja hyvinvointia. Kokeilukulttuuri ja digitalisaatio ovat mielessäni usein. Disruptio ja luova tuho myös. Näen mahdollisuuksia joskus sielläkin, missä muut eivät näe. Ja saan suuren osan ihmisistä mukaan kehittämistyöhön. Usein saan osan pahasti ärsyyntymään. Viiden viime vuoden aikana olen tehnyt yli 100 kuntatyön kehittämishanketta. Suurimman osan yhdessä Ville Mäkelän kanssa.
 

Osaamisalueet
Kokeilukulttuuri
Henkilöstölähtöinen kehittäminen
Muutosmuotoilu
Henkilöstöä osallistava strategiatyö
Viestinnän kehittäminen
Digitalisaation asiakaslähtöinen hyödyntäminen
Työinnostus
Työ rikastaminen (ja rakastaminen)

Sulje
 
Seija Strömberg
seija.stromberg@pp.inet.fi
040 707 8766
LinkedIn
 
Työhyvinvointikaista
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Työyhteisökehittäjän kokemusta on erilaisista kunnallisista ja yksityisten organisaatioiden kehittämisestä vuodesta 2005 lähtien ja kehittämistulokset ovat olleet varsin hyviä. Olennaista kehittämisotteessani ovat yhteistoiminnallisuus ja osallistavuus - periaatteet jotka toimivat aina ja kaikki voittavat! Pitkä kokemus eri-ikäisten ihmisten opettajana ja kouluttajana ja runsaan parinkymmenen vuoden kokemus työnohjaajana vaikuttanevat siihen, että minun on helppo saavuttaa nopeasti ihmisten luottamus. Asettaudun katalysaattorin rooliin, tsemppaajaksi ja positiivisen ilmapiirin ja yrittämisen meiningin luojaksi, ja työyhteisö itse oman työnsä parhaana asiantuntijana saa aikaan muutoksen.

Koulutukseltani olen mm. kasvatustieteellisten aineiden opettaja, työnohjaaja, Yhdessä kehittäminen työpaikalla -valmentaja (YKT), Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaito -valmentaja (DiSC), työyhteisökehittäjä.
 

Kokemus kunta-alalta

Olen ollut mukana kunta-alan pitkäkestoisissa, yhteistoiminnallisissa ja osallistavissa työyhteisöjen kehittämishankkeissa, joissa on tuettu / autettu erityisesti vanhuspalveluiden työyhteisöjä kehittämään omaa toimintaansa tähtäimenä työhyvinvoinnin lisääntyminen, ja sen myötä myös tuloksellisuuden paraneminen.

Kunteko 2020 -kehittämisohjelman asiantuntijana kunnallisten organisaatioiden sparrausten aiheina ovat olleet mm. johtaminen, organisaatiomuutos ja toimintakulttuurin muutoksen tukeminen, työyhteisöjen välisen yhteistoiminnallisuuden kehittäminen, työssäjaksamisen tukeminen, esimies- ja alaistaitojen sekä työkäyttäytymisen ja pelisääntöjen pohtiminen, dialogisen vuorovaikutuksen harjoitteleminen yms. riippuen asiakkaan tarpeista.

Työnohjaajana kunnallisissa työyhteisöissä (päivähoito, kehitysvammapalvelut, päihdekuntoutus, terveyden- ja sairaanhoito, opetus, koulutus, työllisyyspalvelut, sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut ja lastensuojelu) olen toiminut yli 20 vuotta.

Asiantuntijajohtamisen kouluttajana Helsingin yliopistossa.

Osaamisalueet
Osallistava / yhteistoiminnallinen ihmisten johtaminen
Johtoryhmien ja esimiestiimien kehittäminen
Toimintakulttuurin kehittäminen
Työhyvinvoinnin kehittäminen
Työnohjaus ja sparraus

Työhyvinvointikaista
http://www.seijastromberg.fi
Sulje
 
Susanna Kalavainen
susanna.kalavainen@ttl.fi
040 534 3811
LinkedIn
 
Työterveyslaitos
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Toimin Työterveyslaitoksella, joka on luotettava ja neutraali kumppani työyhteisöjen kehittämisen haasteissa. Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden työ perustuu tutkittuun tietoon, jota sovellamme joustavasti ja innostavasti työpaikkojen tarpeisiin.
Olen sosiaalipsykologi, VTM, työyhteisöjen työnohjaaja (STOry) sekä organisaatiokonsultti (FINOD). Olen toiminut koulutus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä järjestöissä, julkisella sektorilla sekä yksityisellä sektorilla. Työterveyslaitoksella olen työskennellyt vuodesta 2011 alkaen ja nykyisin toimin johtavana konsulttina. Olen ollut kehittäjänä mukana useissa Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa kuten Kuntamuutoksen tekijät, KetteräHR kasvuyrityksissä, Toimivat lähityökäytännöt vankilassa sekä Sopuisa työyhteisö – epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi.

https://www.ttl.fi/henkilot/susanna-kalavainen/

Kokemus kunta-alalta

Olen tehnyt monipuolista yhteistyötä eri puolilla Suomen olevien kuntaorganisaatioiden kanssa. Kehittämishankkeiden painopisteitä ovat olleet henkilöstön ja esimiesten sparraaminen muutoksissa, henkilöstön osallistaminen, ryhmien välisen vuoropuhelun vahvistaminen sekä työhyvinvoinnin ja työilmapiirin parantaminen. Tavoitteina on ollut tukea yhteisen kehittämisen suuntaa, keskeisten haasteiden tunnistamista ja rakentavaa keskustelua eri toimijoiden välillä. Olen tehnyt asiakasyhteistyötä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöalan, hallinnon ja kasvatusalan kanssa.

Monet Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa mukana olleet organisaatiot ovat olleet kunta-alalta.

 

Osaamisalueet
• Työyhteisöjen kehittäminen
• Muutosprosessit
• Henkilöstön osallistaminen
• Esimiesvalmennus
• Konfliktien ja kriisien ratkaisemisen tukeminen
• Prosessikonsultointi
• Työhyvinvointi

Työterveyslaitos
http://www.ttl.fi
Sulje
 
Elisa Valtanen
elisa.valtanen@ttl.fi
043 824 2467
LinkedIn
 
Työterveyslaitos
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Minulla on laaja kokemus työyhteisön ja johtamisen kehittämiskonsultoinnista. Tuen muutosta läpikäyviä työpaikkoja onnistumaan uudistuksissa. Työskentelen johdon, esimiesten ja työyhteisöjen kanssa tavoitteena löytää uusia ratkaisuja muuttuvassa työssä. Lisäksi olen toiminut useissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joiden teemoina ovat olleet mm. työntekijöiden kehittämistoimijuus, osallistuva innovointi ja muutostuki.

Olen laillistettu psykologi ja kauppatieteiden maisteri, työnohjaaja ja prosessikonsultti sekä suorittanut työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen ja laajat pedagogiset opinnot aikuiskasvatustieteessä.

Kokemus kunta-alalta

Suurin osa asiakkaistani yli kymmenen vuoden ajan on ollut kunta-alan organisaatioita eri toimialoilta, eniten sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Yhteistyön sisältö on vaihdellut yksittäisistä koulutuksista laajoihin eri menetelmiä ja työtapoja sisältäviin kehittämisprosesseihin. Teemoina ovat olleet esimerkiksi muutosten edistäminen, toimintakulttuurin kehittäminen ja työhyvinvoinnin johtaminen. Myös tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuneet organisaatiot ovat pääosin olleet kunta-alalta.

Osaamisalueet
Organisatoristen muutosten ja toimintakulttuurimuutosten edistäminen
Johtamisen, esimiestyön, työhyvinvoinnin, yhteisen innovoinnin, työn sujuvuuden ja yhteistyön kehittäminen
Työyhteisön kehittämishankkeiden ohjaus
Prosessikonsultointi
Johdon, esimiesten ja työyhteisöjen työnohjaus ja kouluttaminen
Vaikeiden työyhteisötilanteiden selvitykset ja johdon tuki ratkaisujen löytämiseksi
 

Työterveyslaitos
http://www.ttl.fi
Sulje
 
Markus Anttila
markus.anttila@werka.fi
040 500 7313
LinkedIn
 
Werka kehitys Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

YTM, organisaatiokonsultti, työnohjaaja Markus Anttila on toiminut vuodesta 2005 johdon ja työyhteisöjen valmentajana lukuisissa eri organisaatioissa. Konsulttina hän on toteuttanut useita isoja ja laajasti henkilöstöä osallistavia konsultatiivisia hankkeita, jotka ovat liittyneet mm. johtamiseen, organisaatioiden kehittämiseen, laatuun, strategiatyöskentelyyn, verkostoyhteistyöhön ja henkilöstön kehittämiseen. Markus on toiminut johtoryhmien ja esimiestyön kehittäjänä ja valmentajana sekä johtajien henkilökohtaisena coachina. Myös monet työyhteisöjen ongelma- ja konfliktitilanteet ovat tuttuja. Aiemmissa työtehtävissään Markus Anttila on ollut näköalapaikalla seuraamassa mm. yritysten, järjestöjen ja julkisenhallinnon välistä yhteistyötä ja sen kehittymistä.

Kokemus kunta-alalta

Markus on toiminut lukuisten eri kuntien konsulttina mm. strategisessa kehittämisessä, johtamisen ja esimiestyön sekä henkilöstön kehittämisessä sekä organisaatiorakenteiden ja palvelujen kehittämisessä. Markus on myös fasilitoinut lautakuntien työpajoja sekä erilaisia verkostotyöpajoja (mm. kuntien ja 3. sektorin yhteishankkeet).

Osaamisalueet
Johtaminen, strategiatyö, muutostuki, toimintakulttuurin kehittäminen, verkostoyhteistyö, henkilöstön kehittäminen, työhyvinvointi, kehityshankkeet, palvelujen kehittäminen, johtoryhmien ja esimiestyön kehittäminen, johdon coaching, työyhteisöjen konfliktitilanteet.

Werka kehitys Oy
http://www.werka.fi
Sulje
 
Atso Juote
atso.juote@werka.fi
040 526 3425
LinkedIn
 
Werka kehitys Oy
Lue lisää
 
Konsultointikokemus

Minulla on 20 vuoden kokemus työyhteisöjen, organisaatioiden ja esimiestyön kehittämisestä. Sinä aikana olen edistänyt sujuvaa arkea teemaalla toimiva organisaatio, hyvinvoiva ihminen – parempi maailma.

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, organisaatioanalyytikko ja -konsultti (FINOD) sekä työnohjaaja (STORY). Nykyisen osaamiseni olen hankkinut sekä Suomessa, Englannissa, Ranskassa että Italiassa.

Kokemus kunta-alalta

Olen toiminut kunta-alan kehittäjänä kaikkialla Suomessa. Minulla on kokemusta sekä yksittäisten työyhteisöjen kehittämisestä että kokonaisten toimialojen organisoitumisesta. Eri hankkeissa olen saanut tarkastella Sote-uudistukseen liittyviä järjestäytymisen ja palvelujen sekä palveluketjujen muotoutumisen prosesseja. Lisäksi olen ollut mukana kunnallisten liikelaitosten ja kuntien omistamien osakeyhtiöiden kehittämisessä.

Osaamisalueet
Työyhteisön toimivuuden parantaminen
Yhteistyön edistäminen yksiköiden ja organisaatioiden välillä
Henkilöstön ja esimiesten osallistaminen ja sitouttaminen muuttumiseen sekä strategian toteuttamiseen ja jalkauttamiseen
Organisaatioiden uudistaminen osallisuutta vahvistaen
Toimintakulttuurin uudistaminen
Itseohjautuvuuden ja itseohjautuvien työryhmien kehittäminen
Prosessien kehittäminen henkilöstölähtöisesti
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen osana toimintakulttuurin muutosta

Werka kehitys Oy
http://www.werka.fi
Sulje